AB, SKDM'ye yönelik kapsamlı bir S&C metni yayımladı.

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM-CBAM) ile ilgili 28 Kasım 2023 tarihinde Soru-Cevap metni yayımladı

7.12.2023

Avrupa Komisyonu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM-CBAM) ile ilgili 28 Kasım 2023 tarihinde güncel durumu içeren Soru-Cevap metni yayımladı.


Soru-Cevap metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Soru-Cevap metni içeriği;

 

Soru Cevap Metni Ağırlıklı olarak, 1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının (CBAM), Ocak 2026’ya kadar devam edecek olan SKDM’nin geçiş aşamasına odaklanmıştır. Nihai döneme (Ocak 2026'da başlayan) ilişkin bazı sorular da ele alınmaktadır.

Metinde, SKDM’nin temel prensipleri ve uygulama süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmış. Ayrıca SKDM’ye ilişkin genel bilgilerin yanı sıra, raporlama süreçleri, karbon emisyonlarının hesaplama metodolojileri, sektörel bazlı uygulama detayları ve 1 Ocak 2026 tarihinden sonraki dönemde başlayacak nihai safhaya dair bilgiler sunulmuştur.

Metinde CBAM uygulamasının hayata geçirilme gerekçeleri, kapsamı ile raporlama süreçlerine ve sorumluklarına yönelik bilgiler yer alıyor.

 

Soru Başlıkları:

 

·      AB neden bir Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması uygulamaya koyuyor?

·      CBAM'in uygulanmasında gelinen aşama nedir?

·      CBAM nasıl çalışır?

·      CBAM, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile nasıl bir etkileşim içindedir?

·      CBAM, AB dışındaki diğer ETS sistemleri ile hangi açıdan uyumludur?

·      Yeni mekanizma hangi sektörleri kapsıyor ve neden bu sektörler seçildi?

·      CBAM Yönetmeliği hangi mallar için geçerlidir?

·      CBAM 'ikinci el' mallar için geçerli midir?

·      CBAM 'iade edilen mallar' için geçerli midir?

·      CBAM, bitmiş veya yarı bitmiş ürünlerin karbon sızıntısıyla nasıl mücadele edecek?

·      Hangi üçüncü ülkeler CBAM kapsamına girmektedir?

·      Birleşik Krallık menşeli CBAM ürünlerinin ithalatını bildirmem gerekir mi?

·      Geçiş döneminde neler olur?

·      CBAM Yönetmeliğine uyulmaması halinde uygulanacak cezalar var mıdır?

·      Gömülü emisyonların raporlamasının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiyi nerede bulabilirim?

·      İletişim şablonu Excel dosyasını kullanmak zorunlu mu?

·      Yanlış veya yetersiz bilgi sunulması durumunda kim sorumludur?

·      Daha fazla ve daha özel sorularım olursa kiminle iletişime geçebilirim?

·      Raporlama: genel konular

·      Raporlamadan kim sorumludur?

·      Bir ithalatçının birden fazla dolaylı gümrük temsilcisi olabilir mi?

·      Farklı Üye Devletlerdeki iştiraklerin farklı Ekonomik Operatörler Kayıt ve Kimlik (EORI) numaralarına sahip olması durumunda şirketlerin merkezi düzeyde raporlama yapmasına izin verilecek mi?

·      Raporlama yükümlülükleri nelerdir? Ne zamana kadar bir rapor sunmam gerekir? Raporlama Takvimi, Raporun içeriği

·      Çok küçük miktarlarda CBAM ürünleri ithal ediyorum. Bu ürünler CBAM Yönetmeliği kapsamına girer mi?

·      Raporlama: sorumluluklar ve prosedürler

·      Geçiş döneminde Avrupa Komisyonu'nun rolü nedir?

·      Ulusal yetkili makam (NCA) nedir?

·      CBAM ürünlerinin ithalatçılarının geçiş döneminde CBAM ürünlerini ithal etmek için 'yetkilendirilmiş' olmaları gerekir mi?

·      Geçiş dönemi boyunca doğrulama yükümlülükleri mevcut mudur?

·      Her bir CBAM sektörü tarafından hangi gömülü emisyonların raporlanması gerekir?

·      Üç aylık CBAM raporunu sunabilmelerini sağlamak için raporlama beyan sahipleri üçüncü ülkelerdeki üreticilerden hangi bilgileri talep etmelidir?

·      CO2 emisyonlarını doğrulamak için orijinal olarak hangi belgeler sağlanmalıdır?

·      Raporlamam gereken etkin 'karbon fiyatı' nedir?

·      Gönderilen veri ve raporların doğruluğunu kim kontrol edecek?

·      Daha önce gönderilmiş bir CBAM raporunu düzeltmek mümkün mü?

·      Rapor sadece İngilizce mi olmalı yoksa diğer dillerde de raporlama yapmak mümkün mü?

·      Raporlama: CBAM Geçici Sicili

·      CBAM Geçici Sicili nedir?

·      CBAM Geçici Sicili ne için kullanılacak?

·      CBAM Geçici Sicili AB Gümrük ticaret portalıyla aynı mıdır?

·      CBAM Geçici Sicilinde paylaşılan veriler gizlilik içinde mi ele alınacak?

·      Beyan sahibi olarak nasıl kayıt olabilirim ve CBAM Geçici Siciline nasıl erişebilirim?

·      Bir şirketi CBAM Beyan Sahibi olarak kaydetmeye kim yetkilidir?

·      Bildirimde bulunan beyan sahibi için CBAM Geçici Sicilindeki CBAM bildirimi kim tarafından doldurulabilir?

·      Doğrudan CBAM'a tabi olmayan şirketler de CBAM Geçici Siciline erişebilir mi?

·      CBAM Geçici Sicilindeki verileri nasıl doldurmalıyım?

·      Geçiş döneminde CBAM ürünlerinde gömülü emisyonların hesaplanmasına yönelik metodoloji

·      Gömülü emisyonların hesaplanması için ilgili zaman aralığı nedir? Önceki yıllara ait veriler kullanılabilir mi?

·      Basit ve karmaşık ürünler nelerdir?

·      Doğrudan ve dolaylı emisyonlar nelerdir?

·      Baloncuk yaklaşımı" nedir ve nasıl çalışır?

·      Eğer ithal edilen bir CBAM ürünü AB'den gelen öncül maddeler kullanılarak üretilmişse (örneğin pik demir) - bunun hesaplamada dikkate alınması gerekir mi?

·      Avrupa Komisyonu alternatif yöntemlerin "eşdeğerliğini" resmi veya gayri resmi olarak doğrulayacak mı?

·      CBAM ürünlerinin üretimine yönelik dolaylı emisyonlar nasıl belirlenir?

·      Dolaylı emisyonları belirlemede elektrik için hangi emisyon faktörleri kullanılmalıdır?

·      Piyasa temelli sertifikalar (Menşe Garantisi, Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, vb.) gerçek emisyon faktörlerinin kullanımını gerekçelendirmek için kullanılabilir mi?

·      Tesis içi ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar hesaplamaya dahil edilmeli mi?

·      Karbon yakalama ve kullanma (CCU) / karbon yakalama ve depolama (CCS), gömülü emisyonların belirlenmesi amacıyla emisyonları dengelemek için kullanılabilir mi?

·      Tedarikçim rapor süresi dolmadan önce bana gerekli bilgileri göndermiyor. Ne yapmam gerekli?

·      Varsayılan değerler nelerdir? Bu nasıl çalışıyor?

·      Varsayılan değerleri nasıl belirliyorsunuz ve bunlar ne zaman yayınlanacak?

·      AB ithalatçılarının alternatif izleme ve raporlama yöntemlerini kullanmalarına hangi zamana kadar izin verilecektir?

·      Biyokütle kullanımından kaynaklanan emisyonlar nasıl hesaplanmalıdır?

·      Hesaplamalarda ondalık basamaklar ve yuvarlama nasıl ele alınmalıdır?

·      Emisyon verilerinin mevcut olmadığı stok kalemleri ile nasıl ilgilenilir?

·      Bir tesis aynı anda birden fazla üretim süreci tarafından kullanılıyorsa, bu tesisten kaynaklanan emisyonları her bir üretim süreciyle nasıl ilişkilendirirsiniz?

·      Satılabilir spesifikasyon dışı ürünler faaliyet seviyesinin belirlenmesinde dikkate alınmalı mıdır?

·      Çimento, CBAM kapsamında karmaşık bir mal olarak mı tanımlanmaktadır?

·      Gübre üretiminde yer alan ekzotermik kimyasal reaksiyonlar doğrudan emisyon olarak hesaba katılıyor mu?

·      Üreye bağlı CO2 negatif emisyon olarak sayılabilir mi?

·      CBAM ürünü olarak Elektrik ithalatı için CBAM raporlama beyanı sahibi kimdir?

·      Elektrik için emisyon faktörü ile CO2 emisyon faktörü arasındaki fark nedir?

·      Hangi CO2 emisyon faktörleri kullanılmalıdır?

·      Koşulluluk" olarak adlandırılan, elektriğin gerçek gömülü emisyonlarının raporlama gereklilikleri nelerdir?

·      CBAM'de elektrik raporlaması için AB üyesi olmayan ülkeler üzerinden transit geçiş dikkate alınıyor mu?

·      Elektriğin gömülü emisyonlarını belirlemek için gerekli sistem sınırları nelerdir?

·      Bir CBAM ürünü olarak hidrojen ile Yenilenebilir Enerji Yönergesi (AB) 2018/2001 ('RED II')) arasındaki bağlantı nedir?

·      Çelik ürünlerinin gömülü emisyonu hesaplanırken, kireç fırınları veya kok fırını tesisleri gibi yardımcı prosesler sınır hesaplamasına dahil ediliyor mu?

·      Demir cevheri peletleri CBAM kapsamına girer mi?

·      Alüminyum/çelik ürünlerin spesifik gömülü emisyonları farklı alaşım kaliteleri için ayrı ayrı belirlenmeli midir?

·      Bir ithalatçı gümrük beyannamesi ve CBAM raporlaması için farklı gümrük temsilcileri kullanabilir mi?

·      Dolaylı bir gümrük temsilcisi CBAM raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul etmezse ne olur?

·      Gümrük temsilcilerinin, CBAM ürünleri için kendi adlarına gümrük beyanı yapmadan önce müşterilerinin CBAM'a kayıtlı bir beyan sahibi olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü olacak mı?

·      Şirketim tek bir AB Üye Devletinde kayıtlı ancak CBAM ürünlerini birden fazla Üye Devlet üzerinden ithal ediyor. Tüm bu ithalatları tek bir üç aylık raporda mı derlemeliyim?

·      AB'de transit geçen ürünler CBAM kapsamında rapor edilecek mi?

·      CBAM raporlama yükümlülüğü, ithalat dışındaki bir gümrük prosedürüne (örneğin, geçici kabul) uyulmaması nedeniyle AB içinde serbest dolaşıma girmiş olan ve söz konusu uyumsuzluk prosedürü yoluyla tüm vergi ve harçları ödenmiş olan CBAM ürünleri için de geçerli olacak mıdır?

·      Dahilde işleme: Bir AB Üye Devletinden bir şirket bir CBAM ürününü üçüncü bir ülkeden ithal eder ancak daha sonra başka bir üçüncü ülkeye geri ihraç ederse ne olur?

·      CBAM nihai dönem boyunca uygulamada nasıl çalışacak?

·      CBAM ürünlerinin ithalatçıları kesin dönem boyunca hangi yükümlülüklere sahip olacak?

·      2026'dan sonra, AB ithalatçılarının yetkili bir CBAM beyan edicisi olmaması halinde CBAM ürünlerinin ithalatını yasaklayacak mısınız?

·      CBAM raporu nihai süre içinde nasıl sunulabilir?

·      Nihai dönemde CBAM Siciline nasıl erişim sağlayacağım?

·      Nihai dönem boyunca Avrupa Komisyonu'nun rolü ne olacak?

·      AB, CBAM'ın kapsamını genişletecek mi?

·      Bir CBAM beyan sahibi nasıl 'yetkili' hale gelecektir ve kesin dönem boyunca yetkilendirilmesine ilişkin gerekli zaman çizelgesi nedir?

·      AB ithalatçıları, yeni sistemi doğru bir şekilde kullanabilmek için AB üyesi olmayan ihracatçılarından ihtiyaç duydukları bilgileri almalarını nasıl sağlayabilirler?

·      Raporlanan bilgilerin güvenilirliği nasıl sağlanacaktır?

·      Doğrulayıcıların akreditasyonu nasıl olacak?

·      Ödenecek CBAM yükümlülüğünün hesaplanmasında ücretsiz tahsisat nasıl hesaba katılacaktır?

·      Üçüncü bir ülkede ödenen karbon fiyatı CBAM'den nasıl düşülecektir?