KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

TKSD > EĞİTİM > KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin aşağıdaki amaçlara ulaşmaları beklenmektedir:

1) Kimyasalların zararlılıklarının insana ve çevreye olan etkisini kontrol altına almak amacıyla geliştirilmiş olan yönetmelikleri öğrenerek, bu yönetmelikler çerçevesinde kimyasalları yönetebilmek.

2) İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne ilişkin yönetmelikler çerçevesinde, kimyasalların zararlarından çalışanları nasıl korunacağına dair kuralları bilmek.

3) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, bu yönetmeliğin ekleri ve ilgili rehberlerinde açıklanan metotlara uygun olarak; kimyasalları doğru bir şekilde sınıflandırabilmek, etiketleyebilmek ve ambalajlayabilmek.

4) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, bu yönetmeliğin ekleri ve ilgili rehberlerini tanıyarak, bir kimyasalın T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydını gerçekleştirebilmek.

5) İzne tabi kimyasalları tanımak ve izin sürecini anlamak, gerçekleştirebilmek.

6) Kısıtlanan kimyasalları ve kısıtlama şartlarını öğrenerek, kimyasalların doğru kullanımı için gerekli süreci öğrenmek.

7) Tehlikeli malların taşınması ve depolanması kuralları ile süreci öğrenmek ve kimyasalları taşımacılık sınıflandırma sistemine göre sınıflandırabilmek.

8) Madde ve karışımların fiziko-kimyasal özelliklerine, toksikolojik özelliklere ve ekotoksikolojik özelliklerine göre sınıflandırmayı öğrenmek.

9) Kimyasalların çevresel risk değerlendirmesi yöntemini öğrenerek, metoda uygun olarak çevresel risk değerlendirmesini yapabilmek.

10) Kimyasalların insan sağlığı risk değerlendirmesi yöntemini öğrenerek, metoda uygun olarak insan sağlığı risk değerlendirmesini yapabilmek.

11) Kimyasalların Maruz Kalma Değerlendirmesi yöntemini öğrenerek, metoda uygun olarak maruz Kalma Değerlendirmesi yapabilmek ve Maruz Kalma Senaryosu hazırlayabilmek.

12) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD) ve Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) nasıl hazırlanacağına öğrenerek KGD ve KGR hazırlayabilmek.

13) Kimyasal maddeler ve karışımlar için doğru Güvenlik Bilgi Formu hazırlayabilmek.

Bu eğitim programına aşağıdaki niteliklere sahip kişiler kayıt yaptırabilir:

1. Fen/fen edebiyat veya mühendislik fakültelerinin kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar

2. Kimya alanından lisansüstü düzeyde mezun olanlar

3. Diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalıştığını belgelendirenler

1) Program içeriğinde yer alan konuların işlenişinde anlatım, soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, bireysel çalışma ve grup çalışması gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır.

2) Konu anlatımı sırasında öğrencilere, düşünmeye sevk edecek sözlü sorular yöneltilir. Konu sonlarında, hazırlanan test ve klasik soruları öğrencilerin bireysel olarak çözmesi sağlanır. Ardından bu sorular sınıfça cevaplanır ve konu tekrarı yapılır. Kimyasalların sınıflandırılması, kimyasalların değerlendirilmesi, maruz kalma senaryoları gibi uygulama gerektiren konular, grupça çözülecek örneklerle verilir. İşlenen konularla ilgili soruların çözümünde kursiyerlerin yardımlaşarak öğrenmeleri, sorular üzerinde tartışmaları ve kullandıkları öğrenme stratejilerini paylaşmaları sağlanır.

3) Eğitmen, her konunun tekrarını kapsayacak pekiştirici soruları sözlü, yazılı ya da grup çalışması şeklinde yöneltmelidir.

4) Ders anlatımı sırasında eğitmenin anlatacağı konular ders notları olarak öğrencilere basılı kitapçıklar şeklinde verilir.

5) Uygulamaya ve detaylı çalışmalara yönelik kaynak niteliği taşıyan, çeşitli rehberler ve web siteleri kısa uygulama ve açıklamalar ile tanıtılır.

A. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ (3 DERS SAATİ)

1. Dünya Genelinde Kimyasalların Yönetimi

2. Türkiye’de Zararlı Kimyasalların Yönetimi

B. MEVZUAT (5 DERS SAATİ)

1. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

2. Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Yollarda Taşınması

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikler

4. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

C. MADDE VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI (12 DERS SAATİ)

1. Fizikokimyasal Özelliklere Göre Sınıflandırma

2. Toksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma

3. Ekotoksikolojik Özelliklere Göre Sınıflandırma

D. KİMYASALLAR - İNSAN SAĞLIĞI RİSK DEĞERLENDİRMESİ (12 DERS SAATİ)

1. Toksikokinetik

2. Zararlılık Değerlendirmesi

3. Memeliler Toksisitesi

4. Türetilmiş Etki Göstermeyen Seviye (DNEL)’lerin Belirlenmesi

E. KİMYASALLAR – ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ (8 DERS SAATİ)

1. Sucul Toksisite

2. Karasal Toksisite

3. Çevresel Zararlılık Değerlendirmesi

4. Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon (PNEC)

5. Yırtıcılar- İkincil Zehirlenme

6. Kalıcı, Biyobirikimli, Toksik (KBT) Çok Kalıcı Çok Biyobirikimli (çKçB) Değerlendirmesi

F. MARUZ KALMA SENARYOLARI (8 DERS SAATİ)

1. Maruz Kalma Senaryosu

2. Kullanım Belirteçleri

3. Kullanım Kategorileri

G. KİMYASAL GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ (KGD), KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU (KGR) (8 DERS SAATİ)

1. Kimyasal Güvenlik Raporu Formatı – Bölüm A

2. Kimyasal Güvenlik Raporu Formatı – Bölüm B

H. GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİLİKLER (8 DERS SAATİ)

1. Güvenlik Bilgi Formu 1. Kısım

2. Güvenlik Bilgi Formu 2. Kısım 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 Mükerrer sayılı resmî gazetede yayımlanmış Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında 8 gün 64 saatlik Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi, TSE & TKSD İşbirliği ve Mavi Yeşil Danışmanlık Partnerliği ile 15-25 Nisan 2024 tarih aralığında planlanmıştır. Eğitim sırasında teorik eğitimin yanı sıra pratik uygulamalar da yapılacaktır.

Eğitim ve Sınav Programı

Eğitim tarihleri: 15-16-17-18-19/22-24-25 Nisan 2024

Eğitimler: 09.30 ve 17.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınav tarihi: 26 Nisan 2024 

Eğitim ile ilgili detay bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Hemen kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.


GELECEK EĞİTİM