REACH Revizyonuna İlişkin Cefic Beyanı

Avrupa Kimya Endüstri Konseyi Cefic'in REACH Revizyonuna ilişkin taraf yazısı yayımlamıştır.

22.04.2022

REACH revizyonu, en zararlı maddelere maruziyeti azaltmaya devam etmek ve endüstrinin ve yetkililerin, gerektiğinde güvenli ve sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, kaynakları en önemli yerlere odaklamasına ve idari işlemleri basitleştirmesine olanak tanıyan öngörülebilir bir düzenleyici sistem oluşturmaya devam etmek için bir fırsattır.

Bugün, Avrupa'nın, diğer bölgelere stratejik bağımlılığı azaltmak için güçlü bir yerli kimya endüstrisine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu nedenle REACH'in rolü, güvenlik çıtasını yükseltirken endüstrinin büyüme ve İnovasyon motorunu tam hızda çalıştırmaktır.

Kimya endüstrisi ‘çifte ikiz' bir geçiş sürecinden geçecek (iklim nötrlüğü, Sürdürülebilirlik için Kimyasal Stratejisi, döngüsellik ve dijitalleşme). Sağlık ve çevreye en fazla faydayı sağlayan düzenleyici eylemlere öncelik vermek, düzenleyici çerçeveyi mümkün olduğunca istikrarlı tutmak ve REACH'in diğer tüm AB mevzuatı parçalarıyla tutarlılığını korumak, revizyonun yol gösterici ilkeleri olmalıdır. Son olarak, risk değerlendirme yöntemleri, insan ve çevre izleme, tahmine dayalı toksikoloji ve hayvan testlerine alternatiflerdeki gelişmeler bu revizyona yansıtılmalıdır.

Özellikle, Avrupa Komisyonunu, yasama tekliflerini geliştirirken aşağıdaki kilit hususlara odaklanmaya çağırıyoruz:

Bu, kimyasalların güvenliğini değerlendirmek için insanla ilgili hayvansız yaklaşımların geliştirilmesini, onaylanmasını ve düzenleyici kabulünü hızlandırmak için önemli bir fırsattır. Hayvan temelli testlerin hayvan dışı metodolojilerle nerede güvenilir bir şekilde değiştirilebileceğini belirlemek ve bilimdeki en son gelişmeleri yansıtmak için her türlü çabayı göstererek, endüstri, düzenleyiciler ve hayvan refahı için üçlü bir kazanç yaratacağız. Bu, kozmetik veya ilaç alanında görülen hareketlere benzer şekilde, güvenlik değerlendirmesinde Yeni Nesil güvenlik değerlendirmesine doğru bir paradigma kayması gerektirir.

  • Risk yönetimine genel yaklaşım (GRA) konusunda, en ağır tehlikeli kimyasallara maruz kalma olasılığı yüksek olan tüketici kullanımlarına öncelik verilmesini öneriyoruz. Bununla birlikte, işlerini yapmak için yüksek performanslı tehlikeli kimyasalları işlemek zorunda kalabilecek profesyonel kimyasal kullanıcılarını korumak için daha incelikli bir yaklaşım çağrısında bulunuyoruz. Risklerin en fazla olduğu mesleklerin belirlenmesi ve zorunlu eğitim ve sertifikasyon programları gibi özel koruyucu önlemlerin uygulanması, bu gruptaki tehlikeli kimyasalların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
  • GRA'nın ötesinde, Kısıtlama ve Yetkilendirme reformu, kimyasalların daha etkin ve verimli bir şekilde nasıl düzenleneceği konusunda net ve uzun vadeli bir vizyon sağlamalıdır. Eylem için net öncelikler belirlenmeli, farklı kullanıcı kategorileri ve maruz kalma türleri ayırt edilmeli, tam düzenleyici araç kutusundan çakışma olmadan en iyi şekilde yararlanılmalı, politika, istisna yoluyla en aza indirilmeli ve yeterli kaynağın olması sağlanmalıdır.
  • İlk bakışta basit olan "temel kullanım" kavramının mevcut sistemi altüst etmesi ve kimyasalların düzenlenmesinin bilimsel kanıtlar yerine yargı tarafından yönlendirilmesine neden olma riski yüksektir. Toplum için hangi kullanımların gerekli olduğunu yargılamak neredeyse imkânsızdır. Neyin gerekli görülüp görülmeyeceği konusunda seçimler yapmak için siyasi yetkisi ve hesap verebilirliği olan bir Komite oluşturulmalıdır. Bu kavramın uygulanması, ulusal makamların ve kurumların zamanını ve kaynaklarını tüketen uzun tartışmalarla daha hızlı karar vermek yerine, yeni istisna taleplerine yol açacaktır. En iyi ihtimalle, temel kullanım, izne veya kısıtlamaya tabi bir maddenin kullanımına devam edilip edilmeyeceğini duruma göre değerlendirmek için ek bir araç haline gelebilir.
  • Polimerler, iddialı gelecek hedeflerine ulaşmak için gerekli malzemelerin bel kemiğidir. Yenilik çalışmasının odak noktası vardır. Bunlar da benzersizdir. Bu, mevcut madde kayıt şemasının polimerlere yeniden uygulanamayacağı anlamına gelmektedir. Küresel olarak kabul edilen bir yaklaşım doğrultusunda, polimerler için, yalnızca daha yüksek tehlike olasılığı ile ilişkili özelliklere sahip olanları hedefleyen farklı, uygulanabilir ve orantılı bir şemaya ihtiyacımız var. AB üyesi olmayan diğer kurumların deneyimlerine dayanarak dünya çapında Düşük Endişe Kaynağı Polimerler (PLC) olarak tanınan polimerler kayıt dışı bırakılmalıdır. Binlerce polimer kaydını yönetmek için ECHA kaynaklarının artırılması gerekecektir.
  • Mevcut kanıtlar, çevresel risk değerlendirmeleri için Karışım Değerlendirme Faktörünün (MAF) hedeflenen uygulamasını desteklemektedir. Tüm kimyasallara uygulanan tek bir genel MAF gibi geniş kapsamlı bir yaklaşım, tedarik zincirleri üzerinde önemli etkiyle ve daha fazla hayvan testi riskiyle güvenli kimyasalları cezalandıracaktır. Mevcut tüm kanıtları analiz eden Cefic, MAF uygulamasının ne zaman gerekçelendirileceğine karar vermede yardımcı olacak bir karar ağacı geliştirmiştir.