T.C.Ticaret Bakanlığı "Marka ve Turquality® Desteğine İlişkin Genelge’yi" 14 Mayıs 2024 tarihinde güncelledi.

Kimya Sanayicileri için önemli ve pozitif bir gelişme.

14.5.2024

Kimya Sanayicileri için önemli ve pozitif bir gelişme: Ticaret Bakanlığı "Marka ve Turquality® Desteğine İlişkin Genelge’yi" 14 Mayıs 2024 tarihinde güncelledi.

 

Bu Genelge Kapsamında Turquality® marka desteği alan kimya firmaları için, REACH kaydı Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonrası teşvik kapsamına girmiştir.

Genelgenin Madde 11, ç) bendinde bu bilgiyi görebilirsiniz.


Bu kayıt çok büyük bir maliyet olduğu için bu yüksek teşvik oranları direk Avrupa’ya ihracatı etkileyecek, rakipler karşısında bu desteği almaya hak kazanmış kimya firmaları için avantaj sağlayacak bir gelişme. Henüz bu desteği almaya hak kazanmamış firmalar içinde özendirici stratejik bir çalışma olabilir (Turquality-marka belgesini ticaret bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma). 


Ekler:

Marka ve Turquality ® Desteğine İlişkin GenelgeBilgi Notu 1:


Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği

MADDE 11 –

 

(1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, Kararın 3 üncü maddesinde yer alan pazara giriş belgeleri desteği Genelgesinin Ek-1/B’sinde listelenen belgelere ilişkin test (belgeyle sonuçlanmayıp yalnızca sonuç raporu çıktısı olan testler dâhil), müracaat ve doküman inceleme, belgelendirme tetkik ile yıllık belge kullanım ve yenileme ücreti vb. tüm zorunlu harcamalarına ilişkin giderleri desteklenir.

 

a)    Danışmanlık giderleri belgeleme konusunda resmi başvuruların gerçekleşmesi halinde desteklenir.

b)    Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları ve tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez.

c)    Test/analiz raporlarına ilişkin giderler, anılan test/analizin sonucunda herhangi bir belge/sertifika düzenlenmesine ve/veya anılan test/analiz sonucunda alınacak belge/sertifikanın EK- 1/B’de yer alıp almadığına bakılmaksızın, desteklenebilir.

d)    İlgili pazara girişte zorunlu olan Reach kaydının yaptırılması kapsamındaki zorunlu test/analiz giderleri ve kayıt ücretleri bu madde kapsamında desteklenir. Kurum aracılık hizmet bedeli, idari ücretler, kabul belgesi bedeli ve bu kapsamda gerek aracı kurumdan gerekse de dışarıdan alınan danışmanlık harcamaları desteklenmez.

 

(2) Yurt içi ruhsatı veya yurt dışı ruhsat başvurusu destek kapsamındaki şirkete veya harcama yetkisi verilen şirkete ait olan destek kapsamındaki markalı ürünlerin ruhsatlandırılması için resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen ruhsat başvurusu, yıllık ruhsat aidatı, elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisansı, resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetim harcı, biyoeşdeğerliliği ile klinik çalışması ve seri serbest bırakma analizi giderleri desteklenir.

 

a)    Bu kapsamdaki harcamaların desteklenebilmesi için ruhsatlandırma başvurusunun tevsik edilmesi zorunludur.

b)    Ruhsatlandırma başvurusu destek kapsamındaki şirket, harcama yetkisi verilen şirket veya ilgili ülkede yerleşik aracı bir şirket/kurum tarafından yapılabilir.

c)     Ruhsatın destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket adına düzenlenmiş olması gerekir.

d)    Destek başvurusuna konu ruhsatlandırma faaliyetine ilişkin eğitim, yol ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

 

(3) Şirketin, pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerini yürüttüğü destek kapsamındaki markalı ürünlerine ilişkin olarak gerçekleştirdiği ruhsata bağlı olmayan klinik test çalışmaları giderleri desteklenir. Klinik test çalışmaları kapsamında danışmanlık, yol ve konaklama giderleri desteklenmez.

 


Bilgi Notu 2:

 

TURQUALITY Nedir?

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu sektörlerde, markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarını üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi oluşturularak, program kapsamındaki işletme markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara açılmalarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlamaktadır.

Turquality Danışmanlığı başvurusu ön koşullarını sağlayan firma ve markalar, değerlendirme kriterlerinin sonucuna göre firmanın Turquality veya marka programı kapsamına alınmasınakarar verilmektedir. Turquality Danışmanlığı alınması durumunda firmalar kurumsallaşma ve markalaşma olgunluk seviyelerini yükselterek Turquality programına kabul edilme şanslarını artırmaktadırlar.

 

Turquality Programının Vizyonu ve Misyonu Nedir?

·      10 yılda 10 Dünya markası yaratmak,

·      Güçlü global Türk markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak,

·      Güçlü Türk markaları geliştirerek “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek,

·      Seçilmiş marka potansiyeli taşıyan firmalara destek olmak.

 

Turquality Başvurusu Ön Koşulu Nedir?

·      Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

·      Yurt dışında da ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef pazarlarının en az 1 yıl önce Madrid protokolüne üye ülkeler içerisinde yer alan en az birinde başvuruda bulunulacak aynı markanın aynı logo ve isimle tescil edilmiş olması gerekmektedir.

·      Yurtiçi marka tescili, yurtdışı marka tescilinden önce olmalıdır.

·      Marka tescilleri aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması gerekmektedir.

·      Resmi Turquality başvurusunun yapıldığı gün itibariyle geriye dönük son 36 ayın ihracat toplamı 3 Milyon Amerikan Doları olması gerekmektedir. İhracat tanımına doğrudan şirketin yaptığı markalı veya markasız tüm ihracat kalemleri girmektedir. Aynı zamanda ihraç kayıtlı satışlarda ihracat olarak sayılmakta ve ön şartı sağlamaktadır.