Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmelik Revizyonu

18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkında yönetmelik ile ilgili değişiklikler

04.08.2022

18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınması hakkında yönetmelik ile ilgili değişiklikler, önemli bilgiler kapsamındaki TKSD Bilgi Notu Bilginize Sunulur.

Ekler:

Özet Bilgi:

·       Kapsam; Yabancı plakalı taşıtlar yönetmelik kapsamına alınmıştır.

·       Tanımlar; *Taşıma yapan araç firmalarının, araçlar için asgari kapasite, bölge müdürlüğü, elektronik denetim, elektronik irsaliye, tebligat sistemi, idare, takvim yılı, tehlikeli madde faaliyet tespit raporu, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti, U-Net Otomasyon sistemi, Yük taşıma birimi tanımları ilave edilmiştir.

*Dolduran tanımına “araç” ifadesi eklenmiştir. Böylece dökme araca yükleme yapan TMFB faaliyet konusuna “dolduran” faaliyet konusunu da eklemesi gerekir

*Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu tanımı yapılmış ve başvurunun nasıl yapılacağı belirtilmiştir.

·       Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak taşıt sürücülerinin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5 belgesi) sahip olması zorunluluğu belirtilmiştir.

·       Sadece tankerlerin ‘’il trafik komisyonu tarafından onaylanan veya UKOME kararları ile belirlenecek otoparklara veya park alanlarına park edilmesi zorunludur’’ tanımı belirtilmiştir.

·       Bölüm 2, Madde 5’e 6 ve 7. Fıkralar ilave edilmiştir. 2019 öncesi taşınabilir basınçlı kapların kullanılabilmesi için test zorunlu kılınmıştır.

·       TMGD’lerin eğitimi ve idari yaptırım bilgisi eklenmiştir.

·       Taşıma evrakının U-ETDS’ye bildirimi taşımacının sorumluluğunda olduğu bildirilmiştir.

·       Bölüm 2, Madde 6- ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi şartları belirlenmiştir.

·       Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Diğer Hükümler bölümünde; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu taşıma yetki belgesinde tanımlı taşıt kapasitesine veya işletmedeki en az yirmi ton madde miktarına göre zorunlu kılınmıştır. 

·       Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) sahibi Kıyı Tesisleri’nin TMFB zorunluluğu bulunmamaktadır

·       Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti alma zorunluluğu bulunmayan işletmelerin eğitim şartları tanımlanmıştır. (01/07/2023 tarihinden itibaren işletme personeline eğitim aldırmalıdır.)

·       Farklı adreslerden tehlikeli madde gönderen işletmeler her bir adresi TMFB belgesine işletmek zorundadır

·       Taşıma yetki belgesine kayıtlı taşıtlarının toplam asgari kapasitesi elli tonun altında olan taşımacı, sadece alıcı ve tank konteyner/ portatif tank işletmecisi hariç TMFB’ye sahip tüm işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu tanımlanmıştır.

·       Gönderen faaliyetinde bulunan işletme, TMFB’sine işlettiği her beş adres için bir TMGD atamak zorundadır.

·       İlk defa TMFB alan işletme otuz gün içerisinde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

·       E-devlet üzerinden TMGD atamasının Bakanlık tarafından sonlandırılması durumunda otuz gün, İşletme ve TMGDK tarafından sonlandırılması durumunda on beş gün içinde yenilenmesi gerekir.

·       İşletme ziyareti ve işletmeye dair uzaktan yapılacak çalışmaların süresi aylık 18 saat olarak belirlenmiştir.

·       Taşımacı veya sadece Taşımacı-Boşaltan faaliyet konulu firmalar için TMFB Başvurusunu bireysel olarak idareye yapabilecektir.

·       Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme başvurusu doksan gün öncesinden yapılabilecektir.

·       Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi yenileme başvurusu doksan gün öncesinden yapılabilecektir

·       TMFB ücreti belirlenmiştir.

·       Kaza rapor bildirim süresi otuz gün olarak belirlenmiştir.

·       Tehlikeli madde ile ilgili süreçlerde çalışan personele işe girişlerinde ve her yılın ilk ayı içerisinde eğitim alacaktır.

·       Güvenlik Planı Hazırlanması gerekliliği tanımlanmıştır.

·       Yıllık faaliyet raporu girişleri takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde hazırlanmalı ve sistem üzerinden onaylanmalıdır.

·       Eksiksiz ve doğru olarak Hazırlanması gereken raporlar belirtilmiştir.

·       Tehlikeli madde taşımacılık süreçlerine ilişkin talimat ve prosedürlerin oluşturulması ve uygulamaya konulması gerekmektedir.

·       TMGD ziyaret raporları E-devlet üzerinden danışman tarafından düzenlenerek işletme yetkilisi tarafından onaylanacaktır.

·       Tüm dokümanların beş yıl süre ile tutulması ve istenmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

·       Ziyarete ilişkin bilginin e-Devlet üzerinden on beş gün içerisinde taraflarca onaylanarak Bakanlığa bildirilmesi zorunludur tanımı yapılmıştır.

·       Yol kenarı denetimlerinde istenildiğinde, taşınan tehlikeli maddenin Güvenlik Bilgi formunun ibrazı gerekmektedir.

·       İdari para cezaları ( MADDE 36 ) revize edilmiştir.

·       EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 yönetmelik ekine eklenmiştir.