Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında Duyuru

1 Mart 2024 tarihinde, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında Duyuru yayınlanmıştır

06.03.2024

1 Mart 2024 tarihinde, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların, yaptıkları sefere/seferlere ait bilgilerin U-ETDS’ye bildirimine ilişkin yükümlülükleri 01.01.2024 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu doğrultuda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin sefer/yük bildirimlerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereği; taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan yapılacak sefer/yük bildirim bilgilerinde yeknesaklığın sağlanmasının temini adına,   U-ETDS sistemine veri iletecek tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşımacıların, bu duyuruda bildirilen hususları dikkate alarak verilerini göndermeleri gerekecektir.

Duyuruya ve diğer yardımcı dokümanlara aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

·      EK1- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

·      EK2- Karayolu Taşıma Yönetmeliği

·      EK3- Ulaştırma Elektronik Takip Ve Denetim Sistemi (U-Etds) Hakkında Önemli Duyuru

·      EK4-U-ETDS Nedir? Bilgi Notu

 

TKSD Bilgi Notu: 

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapmış olduğu kontrol saha denetimlerinde aşağıdaki konulara öncelik vermektedir.

Bu kapsamda ekteki yönetmelik ve yardımcı dokümanları inceleyerek tesisinizin, nakliye firmanızın vs. Dahil olacağı konuları önceden değerlendirebilir ve aksiyon planınızı oluşturabilirsiniz.

·      Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında

o  Bu yönetmelik ve ADR kapsamına girip girmediğinizi belirlemelisiniz.

o  İKİNCİ BÖLÜM Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar, ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi Genel kurallar MADDE 5- kapsamında gTaşıt uygunluk belgesi gerekliliğini belirleyebilirsiniz.

o  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma Zorunluluğu, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu ve Diğer Hükümler Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu, kapsamda Faaliyet Belgesi almak zorunda olup olmadığınızı belirleyebilirsiniz.

§ TMFB başvurusu için gerekli belgeler MADDE 9

o  Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu MADDE 8- kapsamında, bu hizmeti almak zorunda olup olmadığınızı belirleyebilirsiniz.

o  Tehlikeli madde faaliyet tespit raporu-MADDE 10

o  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık Zincirinde Yer Alan Tarafların Yükümlülükleri, kısmında (Gönderici-Paketleyen-Yükleyen-Dolduran) olarak yükümlüklerinizi belirleyebilirsiniz.

o  Taşımacının yükümlülükleri MADDE 22’De bu kapsamda değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

o  Taşıt sürücüsünün ve taşıtta bulunan diğer görevlilerin yükümlülükleri MADDE 23-

o  Alıcının yükümlülükleri MADDE 24

o  Boşaltanın yükümlülükleri MADDE 25

o  Tank-konteyner/portatif tank işletmecisinin yükümlülükleri MADDE 26

o  BEŞİNCİ BÖLÜM-Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Muafiyet ve Özel İzin Verilecek Haller ile Özel Kurallar

o  ALTINCI BÖLÜM-Denetim, Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

§ Yol kenarı ve işletme denetimi MADDE 32 (denetimlerde nelere bakılacak?)

·      Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşıma evrakında yer alan gönderen ve alıcı bilgileri hakkında tereddüte düşülmesi halinde gönderen ve alıcı bilgileri, sevk irsaliyesi/e-irsaliye/taşıma irsaliyesi ve benzeri belgeler üzerinden kontrol edilir.

·      Taşıtların yol kenarı denetimlerinde, taşınan maddenin içeriği hakkında şüpheye düşülmesi halinde, gönderen/taşımacı 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe veya 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Güvenlik Bilgi Formunu matbu veya dijital olarak denetim personeline ibraz etmek zorundadır.

·      TMFB alma zorunluluğu ile ilgili olarak; alıcı, boşaltan, gönderen, paketleyen yükleyen, dolduran ve tank- konteyner/portatif tank işletmecisi faaliyet konularına yönelik denetimler işletme denetimi; 7 nci maddenin onuncu fıkrası kapsamındaki gönderen ile taşımacı faaliyet konularına yönelik denetimler ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

·      Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğuna ilişkin denetimler işletme denetimi veya elektronik denetim yoluyla yapılır.

·      Bu Yönetmelik kapsamında alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatif tank işletmecisi olarak faaliyet gösteren işletmelerin yükümlülüklerine yönelik hususlar işletme denetimi; taşımacı, gönderen, dolduran, paketleyen ve yükleyen olarak faaliyet gösteren işletmelerin yükümlülüklerine yönelik hususlar ise işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

·      Taşıtların yol kenarı denetimlerinde; gönderen, dolduran, yükleyen veya paketleyen olarak bir takvim yılı içerisinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan yükümlülükleriyle ilgili madde hükümlerini beşten fazla ihlal ettiği tespit edilen işletmeye, ayrıca yerinde denetim yapılır.

·      İşletme denetimlerinde, işletme; alımı veya paketlenmesi ya da gönderimi yapılan tehlikeli maddelerle ilgili istenilen bilgi ve belgeleri denetim yapmakla görevli/yetkili olanlara, ibraz etmekle yükümlüdür.

·      TMFB faaliyet konusu devir işlemleri ile ilgili denetimler, işletme veya yol kenarı denetimi kapsamında yapılır.

·      Karayolu Taşınma Yönetmeliği Madde 40 kapsamında taşınanın tehlikeli madde olması halinde gerekli bilgilerin taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.

o  MADDE 40 (6)           C2, C3, K1,K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri(Ek ibare:RG-23/6/2020-31164) ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de; taşımasını üstlendikleri eşyalar iç in (Değişik ibare:RG-21/11/2020-31311) taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler (Değişik ibare:RG-15/11/2019-30949) ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, (Değişik ibare:RG- 10/1/2020-31004) taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. (Mülga cümle:RG-15/11/2019-30949) (…)

 

Yararlanabileceğiniz Linkler:

·      https://uetds.uab.gov.tr/

·      https://uhdgm.uab.gov.tr/yonetmelikler

·      https://uetds.uab.gov.tr/u-etds-nedir