Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

27.7.2021

Değerli Üyelerimiz,

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genelgede, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayımlandığı belirtilmekte olup; söz konusu Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, eylem planının uygulanması sürecinde her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. Ticaret Bakanlığı

Bilgi Notu:

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

16 Temmuz 2021

Ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen ticaret bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde hazırlanan ‘’Yeşil Mutabakat Eylem Planı’’ bakanlığın resmi internet sitesinde www.ticaret.gov.tr yayımlanmıştır.

AB tarafından hayata geçirilmesi planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi gibi politikalar ile hali hazırda uygulanmaya başlanan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı gibi kritik önemi haiz alanlardaki düzenlemelerden doğrudan etkilenmemize sebep olacaktır. Bu nedenlerden dolayı TC. Ticaret Bakanlığının önderliğinde, Çalışma Grubu ile Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlanmıştır.

Eylem Planı, ülkemizin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.

Eylem Planında;

  1. Sınırda Karbon Düzenlemeleri
  2. Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi
  3. Yeşil Finansman
  4. Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı
  5. Sürdürülebilir Tarım,
  6. Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
  7. İklim Değişikliği ile Mücadele
  8. Diplomasi
  9. Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

Başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.

Eylem planı, eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu ana koordinatör kurum ile işbirliği içinde çalışacak ilgili kurum ve paydaşları belirlemekte ve eylemlerle ilgili çalışmaların yürütüleceği takvime yer vermektedir.