REACH

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) ilişkin bir Avrupa Kimyasallar Ajansı kuran,

1999/45/EC Direktifini değiştiren ve

(EEC) 793/93 sayılı Konsey Tüzüğü ve (EC) 1488/94 sayılı Komisyon Tüzüğü ile

76/769/EEC, 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC, 2000/21/EC sayılı Komisyon Direktifleri yürürlükten kaldıran,

1907/2006 Sayılı Tüzüğü