ÜYELİK ŞARTLARI

TKSD > ÜYELİK > ÜYELİK ŞARTLARI

ÜYELİK ŞARTLARI

Ana Tüzüğümüzün 7. maddesi uyarınca üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir.

DERNEĞE ÜYE OLMA


MADDE 7- Derneğin asil ve onursal üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır.


a) Asil üyeler gerçek ve tüzel kişilikler olmak üzere ikiye ayrılır:


(1) Gerçek kişi üyeliği: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan, her türlü kimya üretimi ve/veya kimyevi madde ticareti ve lojistiği ile bir fiil uğraşan veya uğraşmış sanayici veya tüccar-işveren Dernek tüzüğünde gösterilen şartları haiz olan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Dernekte aktif olarak yönetim kurulu üyeliği yapmış tüzel kişilerin temsilcisi olan gerçek kişiler, tüzel kişilikteki görevleri sona erdikten sonra, istekleri dâhilinde, her türlü kimya üretimi ve/veya kimyevi madde ticareti ve lojistiği ile bir fiil uğraşan veya uğraşmış sanayici veya tüccar-işveren olma şartları aranmaksızın, seçme ve seçilme hakları dâhil olmak kaydıyla, üye başvuru formu doldurarak dernek üyeliğine devam edebilirler ama toplam sayıları üye tam sayısının % 20 sini geçemez.


(2) Tüzel kişilikler: Paragraf (1) de sözü edilen özelliklere haiz tüzel kişilikler de derneğe üye olabilirler. Tüzel kişinin Derneğe üye olması için üye kayıt defterinde istenen bilgileri içeren üyelik formu ve tüzel kişiliğin temsil edileceğini bildiren, tüzel kişiliğe ait antetli, kaşeli ve yetkili imzalı ve ekinde yetkili imza sirkülerini içeren bir dilekçe ile Dernek Başkanlığı’na sunulur. Üyeliğe kabul edilen tüzel kişilikler atadıkları kişiler aracılığıyla dernekte temsil edilirler. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarına haiz olması gerekmektedir. Faaliyetlere katılmada hukuki bir engel bulunmamakla birlikte Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla üç (3) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden (tüzüğün 3. ve 4. maddelerinde bahsedilen) faydalanabilir. Ancak Genel Kurulda her tüzel kişilik 1 (bir) kişi ile temsil edilir. Atanan kişilerin değişmesi halinde tüzel kişilikler yeni atanan kişinin kimliği ve temsil yetkisini derneğe bildirmek zorundadır.


b) Onursal Üyelik: Bilimsel ve Mesleki değer sahibi, Türk kimya sanayi veya Türk Sanayine hizmet etmiş kişiler, Derneğe ve mesleğe önemli katkılarda bulunmuş kişiler yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı ile derneğin onursal üyesi olabilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ve teberruda bulunabilirler ama mecbur tutulamazlar.


Dernek Başkanlığı'na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucu üyeleri ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir.


Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Tüzüğüne buradan ulaşabilirsiniz.